STRUKTURA ORGANIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU W MILICZU

Pełna nazwa szkoły:  Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

Szkoła jest samodzielną placówką zorganizowaną w podmiocie leczniczym, uczniami szkoły są pacjenci hospitalizowani na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Średni pobyt ucznia na oddziale wynosi 6 – 8 tygodni. Szkoła jest placówką nieferyjną, realizującą programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, ustaloną dla danego etapu edukacyjnego oraz ramowe plany nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do jednostki.

W skład zespołu wchodzi ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne.

W zespole Szkół zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę (9.05 – 15.30) w systemie klas łączonych, w ramach trzech grup:

Grupa I

klasa 1 – 3 Edukacja wczesnoszkolna

Grupa II

klasa 4 – 7 Szkoła Podstawowa

Grupa III

klasa 8 Szkoła Podstawowa

klasa1, 2, 3 Liceum Ogólnokształcące

 

Ponadto w szkole organizuje się zajęcia popołudniowe w ramach trzech grup wychowawczych. Grupy wychowawcze funkcjonują w ciągu całego roku szklonego, również w okresie ferii szkolnych i w dniach wolnych od nauki.

Zajęcia te organizuje się w  wymiarze 28 godzin  tygodniowo w rozliczeniu rocznym dla każdej grupy.

W ramach prac grup wychowawczych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, biorą udział w zajęciach czytelniczych, plastycznych, teatralnych, wokalno – muzycznych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych.

Ponadto w szkole w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów odbywa się nauka pływania na basenie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo